Kulturmidler - retningslinjer

Alle lag og foreninger kan søke om støtte til kultur aktiviteter og arrangementer, forløpende frist gjennom året. 

1.1 Formål
Formålet med ordningen er å stimulere til at det blir skapt kulturopplevelser for Våler kommunes innbyggere.
 

1.2 Hvem kan søke støtte
Tilskudd kan gis til lag og foreninger registrert i Våler. Organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 

1.3 Søknad
Søknaden skal inneholde/vedlegges:

•          kort beskrivelse av tiltaket

•          totale kostnader tiltak, hva det søkes penger

•          visnings-/forestillingsplan e.l.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.
 

1.4 Søknadsfrist
Søknadsfristen er forløpende.
Siden det er begrenset med midler vil ikke avslag bli ytterligere begrunnet.
 

1.5 Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til:

•          Kulturarrangement som konserter, teater-/danseforestillinger, kunstutstillinger og andre formidlingsprosjekter.

•          Utstyr tilknyttet kulturarrangementet.
 

Maks støtte er 5.000,- pr. år. 

Aktiviteten skal foregå innenfor Våler kommunes grenser og ha offentlig adgang / være tilgjengelig for offentligheten.

Arrangøren må akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette bør synliggjøres gjennom symbolmerking.

 

Det gis ikke tilskudd til:

•          aktiviteter som er gjennomført før søknaden er mottatt

•          kommersielle tiltak

•          religiøse eller politiske arrangement

•          undervisnings-, møte- og foredragsvirksomhet

•          feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager eller markering av helligdager
 

1.6 Tilskuddets størrelse
Det kan gis inntil 5.000,- til hver aktivitet.

1.7 Markedsføring

Søker som blir innvilget støtte skal i all markedsføring oppgi at prosjektet er støttet av Våler kommune.

1.8 Behandling

Søknaden behandles administrativt og avgjøres normalt innen 3 uker.
Søker må oppgi kontonummer som evt. støtte skal utbetales til.


Søknaden sendes til Cathrine Hagen på mail ch@vis.kommune.no