Kvello-modellen

Vi har arbeidet med Kvello-modellen siden høsten 2013, og den er nå innført i Våler kommune som en arbeidsmodell.

Barnehagen skal gi et godt, tilpasset tilbud til alle barn i alderen 0-6 år. Våler kommune har i kommuneplanen vedtatt et handlingsmål, der det skal innføres en metode for tidlig innsats for risikoutsatte barn. Det handler om samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser med barnehagen som arena. I dette ligger også det å styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen for å fremme god utvikling hos barn. Dette er i tråd med statlige føringer for kommunene.

Modellen vi benytter brukes i mange kommuner i Norge. Modellen er utviklet av førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU. Modellen, som blir omtalt som Kvello-modellen innebærer at et tverrfaglig team observerer barna og barnehagen som system. Teamet består av representanter fra PPT, helsestasjon, ergoterapi, spesialpedagog, logoped, PPT, barnevern og barnehagefaglig ansvarlig. På bakgrunn av observasjonene skal hjelpeapparatet drøfte hva et godt barnehagetilbud er for barnet/barna, og eventuelt hvilke tiltak som anbefales til det beste for barnet/barna.

Målet med modellen er å kvalitetssikre tilbudet til barna og få til et tett samarbeid mellom barnehage, foreldre og eventuelt hjelpeapparat. Barn som har behov for eller rett til tjenester utover det som barnehagen skal dekke, gis tilbud om dette. Alle tiltak, henvisninger eller utredninger vil skje i samråd med den enkeltes foresatte.

Barn og foreldre fortjener et godt faglig tilbud både når det gjelder barnehage og andre hjelpeinstanser, og derfor jobber de ulike instansene med å styrke og utvikle sin faglige kompetanse når det gjelder barn og foreldre gjennom ulike tiltak.