Invitasjon til temadag om offentlige anskaffelser 25.febr


Elve­rum­Re­gio­nens Nærings­ut­vik­ling AS (ERNU) føl­ger opp gjen­nom­førte fro­kost­mø­ter og invi­te­rer til tema­dag rundt offent­lige anskaf­fel­ser på Rica Elg­stua Hotel ons­dag 25 februar kl 08.00 – 13.00.

 

 

Tema­da­gen  en ment å gi små og mel­lom­store bedrif­ter inn­syn i hva som rører seg rundt offent­lige anskaf­fel­ser og hva som må til for å lyk­kes ift offent­lige anbud.

 

Mer info og program på ERNU's hjemmesider.