Invitasjon til høring skolestruktur i Våler

På bakgrunn av politiske vedtak om å vurdere skolestrukturen i Våler kommune, ble rådmannen i KO-vedtak 050/12 gitt oppdraget å utrede framtidig skolestruktur i Våler kommune.

Føringen for arbeidet var å vurdere en mer kostnadseffektiv skolestruktur, blant annet ved å se på grunnlaget for sammenslåing/ nedleggelse av skoler. I tillegg skulle det tas hensyn til utbygging på kort og lang sikt og at eventuelle skolesammenslåinger skulle vurderes i forhold til kvalitet i undervisningen og læringsmiljø.

I tillegg skulle det tas hensyn til at oppdragsgiver ønsker en struktur som sikrer to fulldelte barneskoler i kommunen.

Rådmannen ønsker å gjennomføre en bred høring på utredningen for å få innspill og synspunkter før det legges frem sak til behandling i kommunestyret.

Derfor ønskes det også uttalelser fra andre enn adressatene. I høringsbrevet står det omtalt i sin helhet hvordan dette skal foregå.