Høring - Endring av forskrift for minsteareal for elg, hjort og rådyr i Våler kommune

Våler kommune ønsker å foreslå endringer i lokal forskrift om adgang til jakt på elg, hjort og rådyr. Endringene sendes på høring med høringsfrist 15.februar 2023.

Sakens dokumenter i vår innsynsløsning

Sakens dokumenter PDF (PDF, 306 kB)

Våler kommune vurderer å endre lokal forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr. Forskriften ble sist endret i 2016. Forslaget vil innføre områdeinndeling i kommunen og endringer for minstearealet for elg, hjort og rådyr.

Forslaget til endring av minsteareal har vært oppe til politisk behandling i utvalg for miljø, plan og teknisk 24.01.2023. Utvalget vedtok å sende forslaget ut på høring.

Åsnes kommune har også sin forskrift om minstareal ute på høring. Det er ønskelig med like minsteareal dersom det er mulig. Slik arealene er sendt på høring er det like minsteareal for elg og rådyr, men ulike minsteareal for hjort vest for Glomma.Saksutredningen er vedlagt.

Høringsfrist er satt til 15.02.2023.

Innspill sendes til landbrukskontoret for Våler og Åsnes på epost: phl@vis.kommune.no

Spørsmål om saken kan rettes til viltforvalter Pia Knøsen Lund phl@vis.kommune.no,tlf 99107780