Forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte (covid19) i Våler kommune – høyt tiltaksnivå

Smittesituasjonen i Solørkommunene er pr 23.03.2021 stadig økende og fortsatt uoversiktlig. Kriseledelsen i Våler har i møte 23.03.2021 fattet beslutning om at det skal vedtas en lokal forskrift med utgangspunkt i covid-19-forskriftens kapittel 5B. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå. Denne forskriften erstatter tidligere vedtatt forskrift med samme tittel, vedtatt av kommunelegen i Våler  21.03.2021. Gjelder til og med 11.april.

Hele forskriften kan lastes ned her. (PDF, 121 kB)

Forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte (covid19) i Våler kommune – høyt tiltaksnivå

Hjemmel: Fastsatt av Våler kommune v/ kommuneoverlege i henhold til delegasjonsvedtak av 23.03.2021 i kommunestyret i Våler, og med hjemmel i Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven § 4-1) av 5. august 1994.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2. Bakgrunn

Smittesituasjonen i Solørkommunene er pr 23.03.2021 stadig økende og fortsatt uoversiktlig. Kriseledelsen i Våler har i møte 23.03.2021 fattet beslutning om at det skal vedtas en lokal forskrift med utgangspunkt i covid-19-forskriftens kapittel 5B. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå. Denne forskriften erstatter tidligere vedtatt forskrift med samme tittel, vedtatt av kommunelegen i Våler  21.03.2021.

§ 3. Virkeområde

Forskriften gjelder i Våler kommune.

§ 3a. Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 1. Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  1. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  2. individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 2. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
 3. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 4. Museer.
 5. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 6. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs

 

§ 3b. Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer.

 

Unntak ved livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus. Dette inkluderer seremonier ved:

 

 • Bryllup, dåp og konfirmasjon.
  • Det er tillatt med 10 personer, eller 20 dersom alle sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Begravelser og bisettelser.
  • Det er tillatt med 10 personer, eller 50 dersom alle sitter på faste, tilviste plasser.

 

Antall personer på sammenkomst i privat hjem/fritidsbolig:

 

 • Besøk av flere enn 5 gjester i privatbolig, hage/uteplass eller fritidsbolig, i tillegg til de du bor sammen med er forbudt.
 • Dersom alle gjestene er fra én husstand, kan du ha hele husstanden på besøk selv om antall gjester er høyere enn fem. Både barn og voksne regnes med i antallet. Du kan likevel ikke ha flere gjester enn at personer fra forskjellig husstand klarer å holde 1 meters avstand under hele besøket.

 

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer fysisk til stede i hvert rom, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

 

§ 3c. Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten

 

§ 3d. Skjenkestopp

 

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen.

 

§ 3e. Barnehager og skoler – overgang til rødt nivå

Alle barnehager, barneskole og ungdomskole i Våler kommune går fra gult til rødt smittevernnivå. Dette gjelder både kommunale og private skoler og barnehager.

Solør videregående skole beholder rødt smittevernnivå, og skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter slik at undervisningen skjer digitalt.

Solør videregående skole kan gjøre unntak fra kravet i første ledd dersom tilgang til lokalene er avgjørende for elever og studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

§ 3f. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å gjennomføre innendørs organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne og barn. Det samme gjelder gjennomføring av innendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Det er ikke tillatt å gjennomføre utendørs organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne og barn med flere enn 10 personer. Det samme gjelder gjennomføring av utendørs fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater med flere enn 10 personer.

Organisert trening for profesjonelle toppidrettsutøvere er likevel tillatt.

§ 3g. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i busser. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i bussen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i bussen.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

 

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4. Forholdet til nasjonale regler

 

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn

bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

 

§ 5. Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

 

§ 6. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft ved midnatt natt til 24.03.2021 med virkning straks etter kunngjøring og varer til og med 11.04.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.