Sak K-117/19: Byggefase skole- og aktivitetshus

Vedtatt 19.12.19

I forbindelse med bygging av ny skole og aktivitetshus etableres en styringsgruppe/byggekomite som får følgende prosjektmandat:

  • Bygge Lanternen 3+ i henhold til vedtatt budsjett, kravspesifikasjon og beskrivelser i forprosjekt Lanternen 3+.
  • Rapportere regelmessig til Kommunestyret om framdrift
  • Avklare med kommunestyret eventuelle vesentlige endringer i prosjektet

Styringsgruppe/byggekomite sammensettes av formannskapet samt et medlem fra KO og et medlem fra MPT.

Styringsgruppemøter holdes i starten av formannskapsmøtene. Byggeleder deltar ved behov i disse møtene.

Referansegruppe skal hete Brukergruppe.

Den administrative prosjektgruppen videreføres under ledelse av ekstern byggeleder.

Rådmannen har ansvaret for sammensetningen av den administrative prosjektgruppen.

De tre tidligere brukergrupper avvikles. Samtidig etableres en ny brukergruppe som består av åtte-ni representanter fra de tre tidligere brukergruppene. Rådmannen etablerer brukergruppen.

Informasjon om framdrift i byggefasen skal regelmessig informeres om på kommunens hjemmeside.