Sak K-045/19: Finansieringsplan skole- og aktivitetshus

Vedtatt 02.09.19

  1. Fremlagte finansieringsplan vedtas, med forbehold om et eventuelt låneopptak som erstatning for salg av arealer på Haslemoen.
  2. Prosjektet igangsettes.
  3. Sittende formannskap er styringsgruppe inntil sak om ny organsering av prosjektet blir framlagt for kommunestyret.