Sak K-038/19: Skole og aktivitetshus - fra forprosjekt til hovedprosjekt

Vedtatt 17.06.19

Kommunestyret ber om at investeringen i ny skole og aktivitetshus innarbeides i kommunens økonomiplan med en ramme for bruk av gjeld og egenkapital på 214,7 mill kr. Det gjøres ikke ytterligere tilpasninger i prosjekt Lanternen 3+ inntil beslutningsgrunnlag foreligger, så langt prosjektet tilfredsstiller lovpålagte krav. Det skal fortsatt fokuseres på ytterligere kostnadskutt.

Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram et forslag der

  • Investeringsrammens størrelse på 214,7 mill kr spesifiseres i gjeld og egenkapitalandel.
  • Beregnede inntekter og tilskudd ved investeringen spesifiseres
  • Finanskostnader, driftskostnader og avdrag spesifiseres, konsekvenser for kommunens økonomiske langtidsplan belyses.

    Nytt beslutningsgrunnlag legges fram for kommunestyret for endelig beslutning 2. september. I forkant av kommunestyrets møte skal saken behandles i komiteene, felles eller separat.