Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom.

Skogfond er en tvungen fondsavsetning hjemlet i Lov om skogbruk.

Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Skogeier må sette av 4 - 40 % av bruttoverdien på tømmeret. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig.

Skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen og pengene kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til denne. Innestående skogfondsmidler følger eiendommen ved eierskifte. Skogeier har ikke krav på renter av det som står inne på fondet. Rentemidlene går til administrasjon av skogfondordningen, eventuelle tap ved ordningen, til ulike rådgivningstiltak og områdevise skogbruksplaner.

Les mere om skogfond

Her kan du sjekke saldo på skogfondet

Vil du ha utbetaling fra skogfondet?

En del kulturtiltak i skogen kan dekkes av skogfondet. Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift.

Frist for krav om refusjon er senest året etter investeringen, men vi anbefaler at krav fremmes så raskt som mulig etter investeringen.

For utbetaling fra skogfond kan du bruke SLF-skjema 909:

Landbruksdirektoratets skjema for skogfond 

Forskrift om skogfond

Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen skogfondskonto.