STATUS FOR HELSE- PLEIE OG OMSORGSTJENESTENE I VÅLER

Bekreftet et tilfelle av koronovirus i Solør. Oppdatert kl 17:15 15.03.2020

Legesenter

Vi må skjerme sårbare pasienter og helsepersonell!

Legesenterets venterom er stengt for pasienter med luftveisplager. Viktig at alle som har luftveisplager og trenger legehjelp ringer først. De som trenger videre undersøkelser etter å ha blitt sjekket på telefon, vil få beskjed om å møte til avtalt time mot slutten av dagen. Undersøkelsen finner sted på etablert «satelittkontor» i Rekka 16. Her blir nødvendige prøver tatt, og man får legetilsyn.

Dette tiltaket er satt igang for å begrense at luftveissyke smitter andre. Helsesekretær vil sile etter kriterier laget av lege og deretter avgjøres det om en lege skal undersøke pasienten.

Våler legesenter må prioritere nødvendig helsehjelp, og oppsatte timer for kontroll eller andre forhold som kan vente, kan bli utsatt.

Vi oppfordrer alle om å benytte sikker e-konsultasjon med sin lege gjennom minhelse/helsenorge.no

Telefoner:

  • 62 95 69 91                Koronatelefon for Solør for de som har konkret mistanke om smitte
  • 62 42 41 70                Våler legesenters telefon for nødvendig helsehjelp og fastlegekonsultasjon
  • 815 55 015                 FHI sin koronatelefon for generell informasjon om korona og helseråd
  • 116 117                      Legevakt for nødvendig, akutt helsehjelp som ikke kan vente til neste dag
  • 113                              Skal KUN kontaktes dersom det er akutt fare for liv og helse

Koronatelefon for Solør, lokalisert på Åsnes legesenter, vil være åpen på dagtid ukedager, og lørdag 14. og  og søndag 15. mars mellom kl 11 og 17. Dette for å avlaste legevakt.

Oppdaterte retninglinjer for reiser og karantene kommer jevnlig og må følges med på her:

Folkehelseinstituttet

Helsenorge

Legevakt

Vi viser til Elverum kommunes egne nettsider.

Våler omsorgssenter

Vi må skjerme våre sårbare beboere og helsepersonell.

Våler Omsorgssenter og Bofellesskapet har begrenset tilgangen til bygget, og det er ikke åpent for besøkende/pårørende uten avtale. 

Dagsenter for hjemmeboende med kognitiv svikt stenges.

Våler Omsorgsenter 62 42 41 00 – mobil 47 45 83 67 vakthavende sykepleier

 

Hjemmetjenester

Hjemmetjenesten reduserer sine tjenester. Pasienter og pårørende er/eller blir fortløpende orientert om tiltakene.

Individuelle beslutninger om hvilke pasienter som prioriteres, og i hvilken rekkefølge blir vurdert hver dag.

Telefonkontakt kan erstatte tilsyn, og oppgaver som ikke anses som nødvendig helsehjelp blir ikke utført.

Praktisk bistand i form av hjemmehjelp reduseres, Støttekontakt reduseres.

Matombringning forsetter med noe reduksjon og forandring i rutiner.

Hjemmetjenesten tlf. 62 42 41 50

 

Tifu

Tifu sine kontorer er stengt. Vi kan kontaktes på e-post og telefon.

Anne Sillerud; anne@vis.kommune.no – tlf: 62 42 42 15

Hege Anita Kordahl; hakordahl@vis.kommune.no  - tlf: 62 42 41 92

Kine Risåsen; kine.risasen@vis.kommune.no – tlf: 62 42 42 14 (tirsdager og torsdager)

Margrethe Smørbøl; ms@vis.kommune.no – tlf.: 62 42 41 91 / 91 91 79 24

Vi må skjerme våre sårbare brukere og helsepersonell.

Bofellesskapene i Vålbekkdalen: stengt for besøkende.

Hoelsveien og Vaaleveien bofellesskap: stengt for besøkende.

Eventuell endring / reduksjon i tjenestetilbud vil fortløpende bli vurdert, og bruker og/eller pårørende vil bli informert.

Avlastning: Behovet for avlastning vil fortløpende bli vurdert i samarbeid med pårørende.
 

Våler helsestasjon:

Helsedirektoratet kom 13.03.20 med nye, midlertidige anbefalinger for drift av helsestasjoner i forbindelse med coronasituasjonen. Vi følger disse.

- Barn og voksne med tegn til feber, luftveissmitte, hoste og/eller vært i kontakt med smittepåviste skal ikke inn på helsestasjonen, men ta kontakt på forhånd av avtalen.

- Barn til kontroll skal kun følges av én person (mor, far eller nærmeste foresatte).

- Barn til kontroll bes komme til avtalt tid, så man ikke oppholder seg unødvendig tid på venterom.

- hjemmebesøk både av jordmor og helsesykepleier avløses av helsekontroll og samtale på helsestasjonen.

- Vi utfører 6 ukers-konsultasjoner, og konsultasjoner for å gjennomføre barnevaksinasjonsprogrammet. Andre konsultasjoner blir midlertidig utsatt

- Kontroller hos jordmor går som planlagt.

- Drift av Helsestasjon for Ungdom i Solør fortsetter, men de som ønsker avtale bes kontakte oss i forkant på 90198568 eller LiseKjersti.Kjekshus@asnes.kommune.no

  Disse endringene gjøres for å begrense smittespredning.

I den anledning vil helsesykepleierne og jordmor være mer tilgjengelig på telefon.

Foreldre bes kontakte helsestasjonen/skolehelsetjenesten ved behov ut over de kontroller som fortsatt utføres:  tlf 62424180       mob. 40637786

Psykisk helse- og rustjeneste og Barn- unge og familieteam:

Kontorene er stengt for oppmøte av brukere og andre fra mandag 16 mars.

Tjenesten følger opp brukere på telefon. Ved spørsmål og oppfølging forholder bruker seg til sin kontaktperson i teamet.

Brukere med behov for nødvendig helsehjelp og ivaretakelse i hjemmet vil bli ivaretatt. Noen har fått reduksjon i sine besøk daglig eller ukentlig, samt at vi med noen opprettholder kontakten via telefonen.

Aktivitetshuset Søndre Hoel er stengt for all aktivitet fra torsdag 12.03. Alle gruppetilbud, kurs og eksternt utleie er stengt.

Alle ved Psykisk helse- og rustjeneste og Barn- Unge og Familieteam er tilgjengelige på arbeidstelefonen og e-post i arbeidstiden. Du finner kontaktinformasjon her.

 

Fysio- og ergoterapitjenesten

Tjenesten begrenser publikumskontakt og foretar kun nødvendig hjelpemiddelformidling. Det må påregnes lengre ventetid og redusert tilgjengelighet. Telefon: 62 42 41 55/62 42 41 56

 

Fysioterapi

Paxton stenger Våler fysikalske for ordinær drift i og med at de er samlokalisert med Våler omsorgssenters sårbare pasiener. Pasienter kan kontakte senteret på tlf. 62 42 02 33 for nærmere avklaring.

Centrum fysikalske med Therese Bergjordet og Agathe Aurland avlyser gruppetreninger, nedskalerer og tilpasser sin drift til nye retningslinjer. Treningssenteret er stengt. Senteret kan kontaktes på telefon 62 42 11 50.

 

Frisklivsentralen

Se frisklivssentralens nettsider