SFO-betaling

Se tabell for hvilke tilbud som tilbys og pris for hvert tilbud

Tilbud Omfang Pris
Tilbud 1 Over 12 timer 3 367,-
Tilbud 2 Inntil 12 timer 2 525,-
Dagplass skoledager 1 dag 549,-
Dagplass skoleferier 1 dag 638,-

Kost er inkludert. For tilbud 1 og 2 utgjør kost 325,- kr og for dagplass utgjør kost 69,- kr.

Det gis søskenmoderasjon for barn nummer to eller flere på det til enhver tid minst omfangsrike tilbudet innen husholdningen. Det gis ikke søskenmoderasjon for kostpenger. Foreldrebetalingen innkreves for 11 måneder pr. år der juli er betalingsfri måned. 

Fratrekk i betaling for feriedager

Det gis fratrekk i foreldrebetaling for dager som ikke benyttes når skolen har feriedager på følgende måte:

  • For tilbud 1 gis det fratrekk på 200,- kr pr dag som ikke benyttes i høstferie, vinterferie, fridager i juni og andre fridager gjennom skoleåret.
  • For tilbud 2 gis det fratrekk på 500,-kr pr ferieuke som ikke benyttes, dvs høstferie, vinterferie og fridager i juni etter skoleslutt.
  • For begge tilbud gis det halv betaling i august for plass som ikke benyttes de to første ukene etter sommerstengt – som regel uke 31 og 32

Det må gis skriftlig beskjed om dette. SFO sender ut eget skjema for påmelding/ avmelding. 

Redusert foreldrebetaling fra høsten 2020

Fra 1. august 2020 innføres det redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for husholdninger med lav inntekt.

Hvis prisen for én fulltidsplass er høyere enn 6 % av den samlede inntekten til husholdningen, har du rett til redusert pris. Fra 1. august 2020 gjelder dette for husholdninger med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn kr 548 717,- kr.

Redusert foreldrebetaling omfatter ikke kostpenger.

Krav til dokumentasjon

For redusert foreldrebetaling 1.- 2.- trinn gjelder dette: For skoleåret 2020/2021 SKAL skattemelding for 2019 legges ved søknaden. Hvis det er endringer i husholdningens inntekt som ikke vises i skattemeldingen, må det i tillegg legges ved annen dokumentasjon.

Eksempel på tilleggsdokumentasjon:

  • Lønnslipper
  • Trygdeutbetalingsblanketter
  • Arbeidsavklaringspenger
  • Studentbevis/bekreftelse på studieplass

Søknadsfrist

For at vedtaket om redusert betaling skal ha tilbakevirkende kraft fra 01.08.20 er søknadsfristen satt til 1. september.

Etter dette vil søknader bli behandlet fortløpende, og vedtaket vil gjelde fra påfølgende måned. Behandlingstid er tre uker.

Hvordan søke?

Søknaden om redusert foreldrebetaling i SFO for 1. og 2. trinn for husholdninger med lav inntekt, må sendes på digitalt søknadsskjema. Det er SFO-leder Anne Flaten som behandler søknadene.

Søknaden må inneholde opplysninger om eleven (navn, adresse, skole, søsken, oppholdstid i SFO), samt opplysninger om foresatt som søker (navn, adresse, fødselsnummer 11 siffer, adresse, telefonnummer, epostadresse).

I tillegg må det stå om det er flere voksne i husholdningen (ektefelle/samboer) og da evt. opplysninger om denne personen. Dokumentasjon på inntekt legges ved (se avsnitt om krav til dokumentasjon).