Skolemiljøutvalg - SMU

Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall.

Utvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet.  Det skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak.  Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Valgte for skoleåret 2019/20:

Leder:         Pia Lund  (leder FAU)
Nestleder:   Markus Berget (leder elevrådet)
Sekretær:   Morten Libekk (rektor)
                   Frode Thobru (nestleder FAU)
                   Kaja Lund (elevrepresentant)
                   Rita Jasmin Lund (lærerrepresentant)
                   Jan Erik Gaup (politisk repr. KO)