Elevrådet

Elevmedvirkning og demokrati er viktige grunnprinsipper i norsk skole. En måte å ivareta dette i praksis, er gjennom elevrådet. Elevrådet skal være en arena for å gi elevene reell påvirkning på sin egen skolehverdag

Alle skoler skal ha et elevråd, det er slått fast i opplæringsloven. Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevene på skolen og arbeide for å skape godt lærings- og skolemiljø. I elevrådet sitter det noen representanter fra hver klasse på mellom- og ungdomstrinnet som har møter jevnlig. Det kan også være representanter fra barnetrinnet i elevrådet hvis det er bestemt. Elevrådet har også med seg en lærer til å bistå dem i arbeidet. På Vålbyen skole er det Annett Rundberget som har denne rollen.