Sosial læreplan

Våren 2018 ble det initiert et utviklingsarbeid med ønske om en skoleomfattende sosial læreplan med klare uttrykte mål og forventninger til sosialt kompetent elevatferd. Planen vil være gjeldende for skoleåret 2018-2019.

For å utvikle konkrete sosiale ferdigheter er det hensiktsmessig å ta tak i dimensjonene ved sosial kompetanse; empati, samarbeidsferdigheter, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. Digital dømmekraft vil også bli en del av planen. De sosiale målene tilpasses alderstrinnene. Den sosiale læreplanen beskriver også hvordan sosiale ferdigheter kan knyttes til skolens prosjekter og aktiviteter. Det vil også gå klart fram av planen hvordan skolen arbeider med strategier og tiltak for hele skolen, grupper/klasser og enkeltnivå. Planen må sees i sammenheng med kommunens «Handlingsplan for elevenes skolemiljø».

Den sosial læreplan legges fram skolens brukergrupper og presenteres foreldrene på høstens foreldremøter for ulike trinn.