Kultur for læring - KFL

Kultur for læring er et felles satsingsområde for god læring for alle elever i hele Hedmark fylke. Prosjektet er et samarbeid mellom Fylkesmannen, alle kommuner, Foreldreutvalget, NHO & KS, Fagforeningene og Høgskolen i Innlandet (SePu).

Målet med en slik kollektiv innsats for barn og unges oppvekst og læring skal bidra til at:

  • faglige resultater i grunnskolen heves
  • gjennomstrømning i videregående opplæring øker
  • viktige aktører i oppvekstfeltet har et forpliktende samarbeid

Dette forsknings- og utviklingsprosjektet er planlagt slik at pedagogisk praksis forbedres kollektivt i alle skoler. I perioden vil det gjennomføres kartleggingsundersøkelse på tre tidspunkter, analyse av data med tilbakemelding og dialog samt kompetanseheving og veiledning av lærere og skoleledere.

Den første kartleggingsundersøkelsen ble gjennomført elektronisk våren 2016. Alle elever fra 1.- 10. klassetrinn ble invitert til å delta med skriftlig samtykke fra foreldrene. Foreldre, lærere, ledere og fagarbeidere deltok også i undersøkelsen. De neste to undersøkelsene vil bli gjennomført med to års mellomrom.

I etterkant av undersøkelsen har ledere og lærere gjennomført to kompetansepakker utarbeidet av SePu; «Bruk av karteleggingsresultater i skolen» og «Pedagogisk analyse i skolen». Analyse av dette arbeidet vil være førende for nye utviklingsområder for skolen.

Skolelederne deltar jevnlig på nettverkssamlinger sammen med andre skoleledere i fylke.

Les mer her: https://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Barnehage-og-opplaring/Kultur-for-laring/