Tilskuddsmidler til skogkultur 2020

Samlet oversikt over tilskuddsordningene i skogbruket

Tilskuddssatser skogkultur i Våler og Åsnes:

 

Ungskogpleie / avstandsregulering: Maks 30 %

Markberedning: 20 %

Søknadsfrist: Løpende, inntil 1. desember. Det er fortløpende godskriving.

Tilskudd må søkes på skjema LDIR-909

Søknad med vedlegg av faktura og kart sendes / leveres landbrukskontoret. Dersom skogeier selv legger inn refusjonskravet er det ikke krav om søknadsskjema.