Faggruppe storfe Glåmdal inviterer til temakveld om grovfor

tirsdag 18. september 2018 kl. 18.00 på Heia Hotell, Våler.

Se hele programmet her (PDF, 988 kB)

Frist for skogeiere til å levere refusjonskrav og tilskuddssøknader er 15.09.2018

Det gis inntil 40 % tilskudd til gjødsling i skog.

 

 

Det er nå åpnet for ferdigbehandling av søknader om avlingsskade i korn, der hele kornavlinga er levert til kornmottak.

Ordinær søknadsfrist: 31. oktober

Landbruksdirektoratet har nå åpnet for behandling og utbetaling av forskudd på erstatning ved avlingssvikt 2018. Disse søknadene behandles fortløpende.

 

Nytt søknadssystem:

Fra 15. august i år må alle gårdbrukere som skal søke om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel gjøre dette elektronisk via Altinn.

Fylkesmannen informerer om den nye ordningen

Fra 1. august kan du søke om tilskudd til ulike miljøtiltak i jordbruket.

Produsenter som kan dokumentere at forsommertørken har ødelagt kornåkre har rett til både arealtilskudd for korn og erstatning for avlingssvikt i kornproduksjon.

Landbrukskontoret minner om muligheten for å søke om tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge i forbindelse med investeringer eller tilleggsnæringer i landbruket.

Søknadsfrister: 1. september og 1. februar!

Vi bistår gjerne, ta kontakt i god tid før fristen!

Mere informasjon finnes her (PDF, 247 kB)

 

Arten er i rask spredning og representerer et stort miljøproblem fordi den danner tett bestand og fortrenger andre planter.