Korona og landbruket - nyttige lenker

Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/ 

Landbruks- og matdepartementet: www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id627/

Landbruksdirektoratet: www.landbruksdirektoratet.no

Statsforvalteren i Innlandet: https://www.statsforvalteren.no/innlandet/landbruk-og-mat/

Mattilsynet: https://www.mattilsynet.no/Utbrudd_av_koronavirus/

Innovasjon Norge: www.innovasjonnorge.no

Arbeidsplassen.no: www.arbeidsplassen.no

Norske Landbrukstjenester: www.landbrukstjenester.no

Norges Bondelag: Bondelaget.no

Norsk Bonde- og småbrukarlag: www.smabrukarlaget.no/

Skogeierforbundet: www.skog.no

Norskog: www.norskog.no

Gartnerhallen: https://gartnerhallen.no/

Norsk Sau og Geit (NSG): https://www.nsg.no/