Invitasjon til markvandring / fagkveld med tema hønsehirse og floghavre - torsdag 22. juli kl 18.00, Namnå

Les mer (PDF, 258 kB)

Velkommen til Fagdag om pollinatorer - onsdag 11. august 2021 kl 10.00-14.00, Hof samfunnshus

Program og påmelding (PDF, 315 kB)

 

Det er viktig at kart over eiendommen din stemmer med virkeligheten!

Eier har selv ansvar for dette, det oppfordres derfor til en kontroll av areal i kart snarest. 

Gårdskart NIBIO

Evt endringer i kart kan være tidkrevende, dette bør derfor sjekkes opp i god tid før søknadsomgangen til høsten. Søknader kontrolleres mot oppgitt areal i kart.

Husk å gi beskjed til landbrukskontoret ved nydyrking så vi rekker befaring og kartendring før innlevering av PT-søknad i oktober.
Dette gjelder også nye innmarksbeiteareal samt tidligere dyrket areal som er ryddet og tatt i bruk igjen til jordbruksareal.

Alt areal må ligge riktig klassifisert i kart for å bli godkjent i søknad om tilskudd.

Frist for tilbakemelding om endringer i kart: 13. august!

Årets Vekstnytt-møter er i gang - les rapportene her

Opplever du avlingssvikt i løpet av vekstsesongen og vurderer at det kan bli aktuelt å søke om erstatning, er det viktig at du varsler landbrukskontoret slik at vi kan befare skaden ved et tidlig stadium.

Informasjon om avlingsskadeordningen finner du på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen
Avlingssviktordningen gjelder også i år ved produksjonssvikt grunnet mangel på arbeidskraft for produsenter av grønt, frukt, bær, potet og veksthus som krever sesongbasert arbeidskraft.
Det er viktig å merke seg, at foretaket må melde fra til kommunen så raskt som mulig, og dokumentere mangel på arbeidskraft og de tiltak som foretaket har gjort for å skaffe seg alternativ arbeidskraft.

Det er krav om 100% stedlig kontroll av de foretak som søker om erstatning ved avlingssvikt på grunn av mangel på arbeidskraft.

Følg med på oppdateringer på Landbruksdirektoratets hjemmesider om avlingssvikt

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.

Kjempespringfrø er en fremmedart og uønsket i norsk natur fordi den utgjør en høy risiko mot stedegent biologisk mangfold. Nå er tiden kommet for å brette opp armene og gjøre bekjempelsestiltak før blomstringen starter. Mekanisk bekjempelse med ryddesag eller kjemisk bekjempelse ved sprøyting. Grunneiere i Våler og Åsnes med kartlagt lokalitet i 2020 har fått eget brev med kart fra landbrukskontoret.

 

Utlysning av tilskuddsmidler og kriterier for tildeling av tilskudd, les infoskriv (PDF, 92 kB)

 

Obs! Ny sats: Kr 1,50 pr plante!

Ny info

Det er vedtatt en midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021.

Tilskudd på 1,20 kroner pr plante gjelder all skogplanting som utføres våren 2021.

Les mer

Solør Renovasjon tilbyr også i år henting av PP-sekk / storsekk hos landbrukskunder i Våler, Åsnes og Grue, se informasjon (PDF, 26 kB)

Obs! Gårdbruker må være registrert med landbruksavtale og mottatt et "landbrukskort" fra Solør Renovasjon -for levering av landbruksplast.
Ta evt direkte kontakt.