Nå er det tid for å ta jordprøver.

Jordprøvebor (til låns) og esker / skjema fås på landbrukskontoret.

Les mer (PDF, 402 kB)

Tidsfrister:

Produksjonstilskudd (PT) - 15. oktober

Regionalt miljøprogram (RMP) - 15. oktober

Les mer (PDF, 93 kB)

 

 

 

 

Det er viktig at kart over eiendommen din stemmer med virkeligheten!

Eier har selv ansvar for dette, det oppfordres derfor til en kontroll av areal i kart snarest. 

Gårdskart NIBIO

Evt endringer i kart kan være tidkrevende, dette bør derfor sjekkes opp i god tid før søknadsomgangen til høsten. Søknader kontrolleres mot oppgitt areal i kart.

Husk å gi beskjed til landbrukskontoret ved nydyrking så vi rekker befaring og kartendring før innlevering av PT-søknad i oktober.
Dette gjelder også nye innmarksbeiteareal samt tidligere dyrket areal som er ryddet og tatt i bruk igjen til jordbruksareal.

Alt areal må ligge riktig klassifisert i kart for å bli godkjent i søknad om tilskudd.

Frist for tilbakemelding om endringer i kart: 13. august!

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.

Viktige datoer:

1. september - Søknadsfrist vårplanting

Obs! Denne fristen er forlenget fra opprinnelig frist 1. august - og sammenfaller dermed med frist for det ekstraordinære tilskuddet til planting.

15. september - Søknadsfrist tilskudd til gjødsling av skog

7. november - Søknadsfrist høstplanting

 

 

 

Ta snarlig kontakt dersom du har planer om investeringer på gården din og vil søke om tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge i 2022. Vi planlegger befaring med rådgiver fra Innovasjon Norge nå på sensommeren/tidlig høst.

Les mer her 

Opplever du avlingssvikt i løpet av vekstsesongen og vurderer at det kan bli aktuelt å søke om erstatning, er det viktig at du varsler landbrukskontoret slik at vi kan befare skaden ved et tidlig stadium.

Informasjon om avlingsskadeordningen finner du på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen
Avlingssviktordningen gjelder også i år ved produksjonssvikt grunnet mangel på arbeidskraft for produsenter av grønt, frukt, bær, potet og veksthus som krever sesongbasert arbeidskraft.
Det er viktig å merke seg, at foretaket må melde fra til kommunen så raskt som mulig, og dokumentere mangel på arbeidskraft og de tiltak som foretaket har gjort for å skaffe seg alternativ arbeidskraft.

Det er krav om 100% stedlig kontroll av de foretak som søker om erstatning ved avlingssvikt på grunn av mangel på arbeidskraft.

Følg med på oppdateringer på Landbruksdirektoratets hjemmesider om avlingssvikt

Årets Vekstnytt-møter er i gang - les rapportene her

Seniorforsker Trygve S. Aamlid, NIBIO Landvik holdt foredrag under vår fagdag i Hof 11.08.21,

Se plansjene her

Ugraset var for få år tilbake betegnet som et sjelden ugras, men er nå funnet både i Odalskommunene og i Våler og Åsnes.

Vær på utkikk etter planten!

Informasjon fra Norsk Landbruksrådgiving Viken (PDF, 2 MB)