RMP-tiltak med endring av vilkår og / eller satser

 For enkelte tiltak er det i 2021 gjort noen viktige justeringer av vilkårene. Noen satser er også justert noe.

Følgende tiltak har endrede vilkår og / eller satser:

- Drift av seter med melkeproduksjon -minstekrav til periode går fra 6 til 4 uker, 
   ny sats
- Soner for pollinerende insekter -begrensning på 5000 meter pr foretak
- Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten -nye erosjonsrisikokart, nye satser
- Tilskudd til grasdekte vannveier, grasdekte striper og grasdekte kantsoner økes
   noe

 Obs! Nytt i år er: Tilskudd til klimarådgiving! Statsforvalteren 26.03.21   

Les mer

 1. Et par presiseringer om Klimarådgiving -fra Landbruksdirektoratet:
  1. Obligatoriske vedlegg til søknad om klimarådgiving:
   1. Kvittering/faktura for gjennomført rådgiving. Hvis det er benyttet flere rådgivere skal dokumentasjon for betaling for hver rådgiver vedlegges.
   2. Utfylt tiltaksplan fra Landbruksdirektoratet. Denne ligger nå her på hjemmesiden 
    Tiltaksplanen skal underskrives av de rådgiverne som er involvert. Digital signatur som er scannet inn, er tillatt.
  2. Klimarådgivingen skal være en helhetlig gjennomgang, også i de tilfeller det er både husdyrproduksjon og planteproduksjon