Gjennomgang av kart / areal

Det er viktig at kart over eiendommen din stemmer med virkeligheten!

Eier har selv ansvar for dette, det oppfordres derfor til en kontroll av areal i kart snarest. 

Gårdskart NIBIO

Evt endringer i kart kan være tidkrevende, dette bør derfor sjekkes opp i god tid før søknadsomgangen til høsten. Søknader kontrolleres mot oppgitt areal i kart.

Husk å gi beskjed til landbrukskontoret ved nydyrking så vi rekker befaring og kartendring før innlevering av PT-søknad i oktober.
Dette gjelder også nye innmarksbeiteareal samt tidligere dyrket areal som er ryddet og tatt i bruk igjen til jordbruksareal.

Alt areal må ligge riktig klassifisert i kart for å bli godkjent i søknad om tilskudd.

Frist for tilbakemelding om endringer i kart: 13. august!