Avlingssvikt - Husk å varsle landbrukskontoret!

Opplever du avlingssvikt i løpet av vekstsesongen og vurderer at det kan bli aktuelt å søke om erstatning, er det viktig at du varsler landbrukskontoret slik at vi kan befare skaden ved et tidlig stadium.

Informasjon om avlingsskadeordningen finner du på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen
Avlingssviktordningen gjelder også i år ved produksjonssvikt grunnet mangel på arbeidskraft for produsenter av grønt, frukt, bær, potet og veksthus som krever sesongbasert arbeidskraft.
Det er viktig å merke seg, at foretaket må melde fra til kommunen så raskt som mulig, og dokumentere mangel på arbeidskraft og de tiltak som foretaket har gjort for å skaffe seg alternativ arbeidskraft.

Det er krav om 100% stedlig kontroll av de foretak som søker om erstatning ved avlingssvikt på grunn av mangel på arbeidskraft.

Følg med på oppdateringer på Landbruksdirektoratets hjemmesider om avlingssvikt