Viktig melding:   

Vær nøye med at det er ditt foretak sitt hoved-organisasjonsnummer som velges ved søknad RMP.

Det er nå dessverre mulig å søke på underenhet i stedet / i tillegg til hovednummeret. Landbruksdirektoratet jobber med en løsning på dette slik at hovednummeret skal vises først.

Hvis det søkes på underenhet vil det mangle info om e-post, mobil og kontonummer, en vil heller ikke kunne importere tiltak fra tidligere år.

Endring av kontonummer:

Lenken i systemet er feil!
Korrekt lenke er: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/registrering-av-kontonummer/

  

 

 

 For enkelte tiltak er det i 2021 gjort noen viktige justeringer av vilkårene. Noen satser er også justert noe.

Følgende tiltak har endrede vilkår og / eller satser:

- Drift av seter med melkeproduksjon -minstekrav til periode går fra 6 til 4 uker, 
   ny sats
- Soner for pollinerende insekter -begrensning på 5000 meter pr foretak
- Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten -nye erosjonsrisikokart, nye satser
- Tilskudd til grasdekte vannveier, grasdekte striper og grasdekte kantsoner økes
   noe

 Obs! Nytt i år er: Tilskudd til klimarådgiving!    

Les mer

 1. Et par presiseringer om Klimarådgiving -fra Landbruksdirektoratet:
  1. Obligatoriske vedlegg til søknad om klimarådgiving:
   1. Kvittering/faktura for gjennomført rådgiving. Hvis det er benyttet flere rådgivere skal dokumentasjon for betaling for hver rådgiver vedlegges.
   2. Utfylt tiltaksplan fra Landbruksdirektoratet. Denne ligger nå her på hjemmesiden 
    Tiltaksplanen skal underskrives av de rådgiverne som er involvert. Digital signatur som er scannet inn, er tillatt.
  2. Klimarådgivingen skal være en helhetlig gjennomgang, også i de tilfeller det er både husdyrproduksjon og planteproduksjon

Søknadsomgangen er pr. 15. september åpnet i eStil-RMP og søkere kan nå legge inn søknader.

Veiledningsheftet for 2021 er oppdatert og ligger tilgjengelig på Statsforvalterens infoside om RMP.

Spørsmål og svar om RMP: Det finnes også en lenke til Spørsmål og svar om regionale miljøtilskudd øverst på siden. 

Papirskjema: Alle oppfordres til å søke på nett, men for dem som behøver papirskjema ligger også PDF-fil på infosida klar for utskrift, både på bokmål og nynorsk.

Info til søkere: Melding til søkere om åpnet søknadsomgang for RMP sendes fra Statsforvalteren pr e-post eller sms (de uten e-post i pt-søknaden). Det sendes også ut en melding før fristen utløper.

 

Nå er det tid for å ta jordprøver.

Jordprøvebor (til låns) og esker / skjema fås på landbrukskontoret.

Les mer (PDF, 402 kB)

Tidsfrister:

Produksjonstilskudd (PT) - 15. oktober

Regionalt miljøprogram (RMP) - 15. oktober

Les mer (PDF, 93 kB)

 

 

 

 

Det er viktig at kart over eiendommen din stemmer med virkeligheten!

Eier har selv ansvar for dette, det oppfordres derfor til en kontroll av areal i kart snarest. 

Gårdskart NIBIO

Evt endringer i kart kan være tidkrevende, dette bør derfor sjekkes opp i god tid før søknadsomgangen til høsten. Søknader kontrolleres mot oppgitt areal i kart.

Husk å gi beskjed til landbrukskontoret ved nydyrking så vi rekker befaring og kartendring før innlevering av PT-søknad i oktober.
Dette gjelder også nye innmarksbeiteareal samt tidligere dyrket areal som er ryddet og tatt i bruk igjen til jordbruksareal.

Alt areal må ligge riktig klassifisert i kart for å bli godkjent i søknad om tilskudd.

Frist for tilbakemelding om endringer i kart: 13. august!

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.

Viktige datoer:

1. september - Søknadsfrist vårplanting

Obs! Denne fristen er forlenget fra opprinnelig frist 1. august - og sammenfaller dermed med frist for det ekstraordinære tilskuddet til planting.

15. september - Søknadsfrist tilskudd til gjødsling av skog

7. november - Søknadsfrist høstplanting

 

 

 

Ta snarlig kontakt dersom du har planer om investeringer på gården din og vil søke om tilskudd og/eller lån fra Innovasjon Norge i 2022. Vi planlegger befaring med rådgiver fra Innovasjon Norge nå på sensommeren/tidlig høst.

Les mer her 

Opplever du avlingssvikt i løpet av vekstsesongen og vurderer at det kan bli aktuelt å søke om erstatning, er det viktig at du varsler landbrukskontoret slik at vi kan befare skaden ved et tidlig stadium.

Informasjon om avlingsskadeordningen finner du på landbruksdirektoratet sine nettsider.

Erstatning ved produksjonssvikt i grøntnæringen
Avlingssviktordningen gjelder også i år ved produksjonssvikt grunnet mangel på arbeidskraft for produsenter av grønt, frukt, bær, potet og veksthus som krever sesongbasert arbeidskraft.
Det er viktig å merke seg, at foretaket må melde fra til kommunen så raskt som mulig, og dokumentere mangel på arbeidskraft og de tiltak som foretaket har gjort for å skaffe seg alternativ arbeidskraft.

Det er krav om 100% stedlig kontroll av de foretak som søker om erstatning ved avlingssvikt på grunn av mangel på arbeidskraft.

Følg med på oppdateringer på Landbruksdirektoratets hjemmesider om avlingssvikt