Nytt! Søk tilskudd for å bedre miljøtilstanden i vann - frist 15. november 2023

Benytt muligheten til å gjøre tiltak i vassdrag på og ved garden, som enkelttiltak eller fellestiltak.

Miljøforbedrende tiltak, og da særlig restaureringstiltak med formål om å bedre miljøtilstanden i vann. Eksempler på slike tiltak er åpning av bekker, skjøtsel og pleie av kantvegetasjon langs bekker og elver, restaurering av leveområde for vannlevende organismer og tiltak for å bedre fiskepassasje.

Det er satt av 15 millioner kroner til tiltak som bedrer miljøtilstanden i elver, innsjøer og kystvann i 2024, og restaureringstiltak er høyt prioritert.

Les mere om ordningen på Vannportalen 
https://www.vannportalen.no/aktuelt/2023/sok-tilskudd-for-a-bedre-miljotilstanden-i-vann/  

Søknadsfrist er 15. november 2023.

Finn David Nilsen