Ulike tilskuddsordninger

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning rettet mot private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og foreninger kan søke oss, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre.

Hedmark fylkeskommunen, tilskudd til blant annet verneverdige bygninger. Vi forvalter to ulike søknadsordninger. Den ene går til bygninger som er fredet etter Kulturminneloven der Riksantikvaren bevilger pengene til fylkeskommunen. Den andre er for bygninger som ikke nødvendigvis er vernet.

Stalige ordninger for kulturminnetiltak.

Det nevnes noen ordninger her, men det finnes flere også muligheter gjennom det private, feks. bank, forsikring, stiftelse, gavemidler osv.
Ta kontakt med kulturkontoret for mer informasjon.