Støtteordninger til frivilligheten

Ønsker din forening eller lag å søke midler til ulike støtteordningen, ta kontakt med kultur for råd og veiledning, Cathrine Hagen, ch@vis.kommune.no eller daglig leder frivilligsentralen katinka@vis.kommune.no 

Kommunens egen ordninger er kulturmidler, inntil 5.000,- pr. år. støtte aktivieter og arrangementer, forløpende frist, se mer info i teksten under.

Spillemidler idrett- og friluftsliv, ta kontakt med kultur ch@vis.kommune.no søknadsfrist kommunen 1.11, søknadsfrist fylke 15.1

Utover dette er det evt. privat dere kan få støtte fra som for eksempel Sparebank stiftelsen, Gjensidige stiftelsen, UNI stiftelsen og Statskog millionen.
De ulike aktørene gir støtte til ulike ting så dere må se på kriteriene å vurdere om noe passer for dere.

Et tips for velforeninger er å sjekke ut Vellenes fellesorganisasjon, https://www.velnett.no/

Kulturmiddelpotten inntil 5.000,-, forløpende frist, ch@vis.kommune.no
Spillemidler idrett og nærmiljø https://www.anleggsregisteret.no/ frist kommunen 1.11, frist fylke 15.1
Sparebank stiftelsen https://sparebankstiftelsenhedmark.no/hva-stottes/ frist 01.10
UNI stiftelsen http://www.stiftelsen-uni.no/soknaden.html står ingen søknadsfrist
Gjensidige stiftelsen https://www.gjensidigestiftelsen.no/utlysninger/aktiv-fritid-for-alle-2024/ frist 15.9
Statskog millionen  https://www.statskog.no/statskogmillionen/sok-statskogmillionen åpent for søker 1-31.8

Kulturmidler - retningslinjer

Alle lag og foreninger kan søke om støtte til kultur aktiviteter og arrangementer, forløpende frist gjennom året. 

1.1 Formål
Formålet med ordningen er å stimulere til at det blir skapt kulturopplevelser for Våler kommunes innbyggere.
 

1.2 Hvem kan søke støtte
Tilskudd kan gis til lag og foreninger registrert i Våler. Organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret.
 

1.3 Søknad
Søknaden skal inneholde/vedlegges:

•          kort beskrivelse av tiltaket

•          totale kostnader tiltak, hva det søkes penger

•          visnings-/forestillingsplan e.l.

Kommunen kan ved behov etterspørre annen dokumentasjon som er relevant for behandling av søknaden.
 

1.4 Søknadsfrist
Søknadsfristen er forløpende.
Siden det er begrenset med midler vil ikke avslag bli ytterligere begrunnet.
 

1.5 Hva kan det gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til:

•          Kulturarrangement som konserter, teater-/danseforestillinger, kunstutstillinger og andre formidlingsprosjekter.

•          Utstyr tilknyttet kulturarrangementet.
 

Maks støtte er 5.000,- pr. år. 

Aktiviteten skal foregå innenfor Våler kommunes grenser og ha offentlig adgang / være tilgjengelig for offentligheten.

Arrangøren må akseptere ledsagerbevis for funksjonshemmede. Dette bør synliggjøres gjennom symbolmerking.

 

Det gis ikke tilskudd til:

•          aktiviteter som er gjennomført før søknaden er mottatt

•          kommersielle tiltak

•          religiøse eller politiske arrangement

•          undervisnings-, møte- og foredragsvirksomhet

•          feiring av nasjonaldager, nyttår og merkedager eller markering av helligdager
 

1.6 Tilskuddets størrelse
Det kan gis inntil 5.000,- til hver aktivitet.

1.7 Markedsføring

Søker som blir innvilget støtte skal i all markedsføring oppgi at prosjektet er støttet av Våler kommune.

1.8 Behandling

Søknaden behandles administrativt og avgjøres normalt innen 3 uker.
Søker må oppgi kontonummer som evt. støtte skal utbetales til.


 

Artikkelliste