Heldøgns omsorg

Hvem kan få tjenesten

Personer med nedsatt funksjonsevne.

Personer som selv ikke kan ivareta grunnleggende omsorgsbehov.

Overordnet mål

Du skal oppleve trygghet i eget hjem.

Du skal være sikret nødvendig hjelp til å ivareta egen omsorg.

Du skal ha mulighet til selv å velge så langt det er mulig hvordan du vil ha det.

Vi skal bidra til at personer med nedsatt funskjonsevne kan leve et mest mulig selvstendig liv.

Du skal gis muligheter til aktiviteter sammen med andre beboere.

Personale skal være service orientert og respektere din private leilighet.

Hva koster tjenesten

Husleie betales etter vedsatte satser for kommunale boliger.

I tillegg kommer utgifter til strøm og forsikring av eget innbo.

Det kan søkes om bostøtte fra Husbanken.

Hvis du ikke kan delta i dagliglivets gjøremål ( renhold, støvtørking m.v.)må du søke om hjemmehjelp.

Utover dette er døgntjenesten gratis for bruker.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

Søknaden sendes :

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede ( TIFU)

Vålveien 1

2436 VÅLER I SOLØR

Telefon: 62 42 41 91/62 42 41 92

E. post: postmottak@vaaler-he.kommune.no