Startlån,tilskudd og bostøtte

Her finner du informasjon om startlån, tilskudd og bostøtte: https://husbanken.no/person/

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet for hustander som ikke får vanlig boliglån, eller som har vanskeligheter med å bo i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte. Les mer på Husbankens nettsider: https://husbanken.no/person/startlaan/

Du kan klage på kommunens vedtak om tildeling, utmåling og avslag på startlån. Klagen sendes Våler kommune og må være skriftlig og begrunnet . Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt vedtaket. Dersom du ikke får medhold etter en ny vurdering, oversendes klagen til kommunens klagenemd.

Her finner du mer informasjon om startlån:

•    https://husbanken.no/person/startlaan/

•    https://husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/

Tilskudd

Har du behov for en spesialtilpasning av boligen din, kan du søke kommunen om tilskudd for å dekke kostnadene enten helt eller delvis. Tilskudd gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig. Det er også mulig å søke Husbanken om tilskudd til prosjektering og utredning i forkant. Les mer på husbankens nettsider: https://husbanken.no/person/startlaan/soke-startlaan-og-tilskudd/

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Her finner du informasjon om bostøtte:

•    https://husbanken.no/person/bostotte/

Du kan søke bostøtte elektronisk på husbanken sine sider husbanken.no

 

Trenger du hjelp vedrørende ordningene, kan du henvende deg til NAV for å få hjelp og veiledning.

Papirsøknader skal du sende til:

NAV Våler
Vålgutua 202
2436 Våler

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) e-post:nav.kontaktsenter@nav.no

Besøksadresse: Vålgutua 202, 2436 Våler i Solør