Økonomisk stønad

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven skal sikre at kommunens innbyggere har tilstrekkelige midler til livsopphold. Økonomisk sosialhjelp ytes til personer som selv har utnyttet og vurdert alle andre muligheter til å forsørge seg selv.

Målsetting

Målsettingen for den økonomiske sosialhjelpen er at du i størst mulig grad skal bli selvhjulpen. Når du henvender deg til oss skal du bli møtt med respekt og tillit.

Hvem kan få økonomisk sosialhjelp

Hvis du oppholder deg i kommunen og ikke klarer å forsørge deg og din familie gjennom arbeid, økonomiske rettigheter eller egne midler, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold fra NAV. Stønaden skal dekke utgifter til mat, klær, bolig og andre basisutgifter.Før du har rett til stønad, må du ha utnyttet alle andre økonomiske muligheter. Dette kan for eksempel være arbeidsinntekt, trygde- og stønadsrettigheter, studielån, rett til underhold og realisering av egen formue. Dessuten må du ha foretatt nødvendige utgiftsreduksjoner, det vil si at utgiftene er tilpasset en levestandard på et rimelig og nøkternt nivå. Det betyr at du må ta kontakt med de du skylder penger, banker og andre kreditorer.Økonomisk stønad er ment å sikre økonomien midlertidig, og skal bidra til at du blir selvhjulpen.For å styrke den enkeltes muligheter til å bli selvforsørget skal NAV stille vilkår til unge under 30 år. Dette kan være arbeidspraksis eller annen form for kvalifisering

Du kan søke om bidrag eller lån til livsopphold, boutgifter og andre utgifter.
Du søker om økonomisk sosialhjelp elektronisk her: https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp/ 

Hvis du ikke har Bank kodebrikke og ikke har mulighet til å søke elektronisk kan du skrive ut søknad her: Søknad om økonomisk stønad (PDF, 2 MB) 

Før Nav kan behandle søknaden din må vi ha informasjon om:

 • Lønnsslipp 3 siste måneder
 • Selvangivelse
 • Bostøtte
 • Andre inntekter
 • Formue: Hytte, bil, campingvogn eller bankinnskudd
 • Verdipapirer og kontoutdrag for 3 siste måneder
 • Husleie
 • Renter og avdrag av boliglån
 • Strømforbruk
 • Annen oppvarming
 • Kommunale avgifter
 • Innbo- og boligforsikring
 • Andre faste utgifter

Dersom dokumentasjon og opplysninger mangler blir søknaden sendt tilbake. For søkere som er aktive arbeidsledige og får oppfølging fra nav, settes det krav til å stå tilmeldt NAV som arbeidssøker og sende meldekort.

Søknader med nødvendige opplysninger og dokumentasjon besvares innen 3 uker. Økonomisk sosialhjelp kan gis fra og med den dagen du søkte. Du kan klage på vedtaket,hvis du er misfornøyd. Klagefristen er 3 uker. Dersom du ikke får medhold etter ny vurdering, oversendes klagen til Fylkesmannen.

Les mer om økonomisk sosialhjelp her

Slik kommer du i kontakt med NAV:

Telefon: 55 55 33 33 (08:00-15:30) e-post:nav.kontaktsenter@nav.no

Åpningstider NAV Våler: mandag og torsdag kl.10-14, eller etter avtale.

Besøksadresse: Vålgutua 202, 2436 Våler i Solør