Flyktninger

Flyktningetjenesten i NAV har koordineringsansvaret for bosetting av flyktninger i Våler kommune.

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten.

https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/

 

Flyktningetjenestens oppgaver

  • Bosetting
  • Veiledning
  • Kartlegging og oppfølging
  • Igangsetting og oppfølging i introduksjonsprogrammet
  • Programrådgivning
  • Skaffe språk- og arbeidspraksis
  • Oppfølging språk- og arbeidspraksis eller andre tiltak i NAV
  • Samordning og tverrfaglig samarbeid i kommunen
  • Informasjonsvirksomhet

 

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av nyankomne flyktninger til det norske samfunnet. Alle kommuner som bosetter flyktninger har plikt til å tilby introduksjonsprogrammet. Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente som har behov for grunnleggende kvalifisering, deltar i introduksjonsprogram i kommunen de er bosatt i. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Her finner du informasjon om introduksjonsprogrammet: https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/grunnleggende-om-programmet-roller-og-ansvar/

På denne siden finner du brosjyrer som gir deltakere i introduksjonsprogrammet en innføring i programmet. Brosjyren er tilgjengelig på flere språk: norsk, amharisk, arabisk, dari, engelsk, fransk, persisk, russisk, somali, sorani og tigrinja

https://www.imdi.no/om-imdi/brosjyrer-handboker-og-veiledere/velkommen-til-introduksjonsprogram/

 

Introduksjonsloven

Introduksjonsloven og forskriftene til loven regulerer introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80

Skole og utdanning i introduksjonsprogrammet

Opplæringsloven gir mange voksne rett til til grunnskole og videregående opplæring. For de som deltar i introduksjonsprogram og har behov for slik opplæring, kan dette inngå som et utdanningstiltak i programmet.

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/opplaring-og-utdanning/skole-utdanning-i-introduksjonsprogrammet/

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-3-2012

 

Opplæring i norsk

Mange innvandrere må gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Noen får opplæringen gratis, mens andre må betale. Det er kommunen som skal gi tilbud om opplæringen.

Her kan du finne ut om du kan ha rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

https://www.imdi.no/norskopplaring/rett-og-plikt-til-opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/

 

Etter intro: flyktningstipend fra Lånekassen

Deltakere som skal fortsette i grunnskole eller videregående opplæring etter introduksjonsprogrammet, kan søke Lånekassens flyktningstipend. Stipendet har en varighet på ett til tre år, avhengig av hvor lang tid etter innvilget opphold mottakeren starter utdanning.

Flyktninger har ikke rett til flyktningstipend i perioden de mottar introduksjonsstønad fra kommunen/NAV.

https://www.lanekassen.no/flyktningstipend

 

Andre opplæringstilbud:

 

Viktige linker