Psykisk helse

Psykisk helseteam er en tjeneste til personer over 18 år med mildere til moderate psykiske helseutfordinger eller avhengighet.Psykisk helseteam består av sykepleiere, sosionom og hjelpepleier med videreutdanninger og kan tilby:

  • Individuelle samtaler
  • Assistert selvhjelp ved angst, depresjon og søvnvansker, med eller uten samtidig samtaletilbud
  • Gruppetilbud med vekt på sosial trening og fysisk aktivitet
  • Støttekontakt
  • Aktivitetshus
  • Tverrfaglig samhandling med andre hjelpeinstanser
  • Oppfølging / informasjon / kurs til pårørende
  • Hjelp til administrering av medisiner
  • Undervisning og veiledning til andre etater / interessegrupper
  • Utarbeiding og oppfølging av IP (individuell plan)

Psykisk helse- og rustjeneste er gratis og det betales derfor ikke egenandel. Utgifter vil påløpe i form av aktiviteter og lignende. Innkomne henvendelser / henvisninger vil bli behandlet i et inntaksteam for vurdering av tjenestetilbud.

Søknadsskjema, fylles ut og sendes til Psykisk helse- og rustjeneste, Vålgutua 251, 2436 Våler kommune

Vi kan nås på tlf: 62 42 41 36

 

Søknadsskjema (PDF, 133 kB), må skrives ut og sendes per papir.