Barn, unge og familieteam (BUF)

Barn- Unge og familieteam er organisert under Psykisk helse- og rustjeneste. Tjenesten er et lavterskeltilbud, der barn/ungdom / familien selv kan ta kontakt, bli henvist av fastlege, barnehage, skole, helsestasjonen / skolehelsetjenesten eller andre. BUF teamet har telefontid / besøkstid fra 09.00 – 14.30 (62 42 41 36) og besøksadresse er Vålgutua 202. 

Barn- Unge og Familieteamet er en tverrfaglig tjeneste og består av psykiatrisk sykepleier, spesialsosionom og  helsesykepleiere. De ulike fagpersonene samarbeider for å gi et mest mulig helhetlig tilbud til barn, unge og familier. Alle henvendelser tas opp på de interne fag- og fordelingsmøter. Våre samtaler har barna i fokus, enten det er utfordringer hos barnet, eller det er vansker i familien som berører barnet. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.

Barn- Unge og Familieteamet kan tilby:

  • Tidlig innsats til barn / ungdom 0-18 år, samt tilbud til gravide
  • Avgrenset samtaletilbud til barn og ungdom
  • Foreldreveiledning / endringsarbeid
  • Pårørendearbeid med fokus på barn / søsken
  • Drøft og veiledning til andre som arbeider med barn og ungdom
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser
  • Kurs, undervisning og samtalegrupper
  • Samarbeid med, og henvisning til andre aktuelle instanser
  • Utarbeiding og oppfølging av IP (individuell plan)

 

Barn- Unge og Familieteamet har fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, med spesielt fokus på å trygge og støtte foreldre i omsorgsoppgaven og gi tilbud til barn og ungdom som strever.

Henvisning Barne- unge og familieteam, (PDF, 85 kB) må skrives ut og sendes per post.