Spesialpedagogisk hjelp

Barn med særlige behov har rett til til spesialpedagogisk hjelp. Hjelpen gis i barnehagen, men hjelpen kan også gis til barn som ikke har barnehageplass.

For at et barn skal få spesialpedagogisk hjelp må Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gjøre en sakkyndig vurdering. Henvisning til PPT gjøres i samarbeid med barnehagen. Når PPT har gjort en sakkyndig vurdering vil kommunen fatte et vedtak om spesialpedagogisk hjelp. 

Målet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barnet tidlig støtte i utvikling og læring i for eksempel språklige og sosiale ferdigheter. Spesialpedagogisk hjelp gis individuelt, i gruppe eller på avdelingen.

Våler kommune har ikke egen PPT, men samarbeider med PPT Solør. Kontoret ligger i Åsnes 

Solør PPT

Rett til spesialpedagogisk hjelp er hjemlet i Lov om barnehager §31

Lov om barnehager §31