Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

 

Foreldreråd

Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget (SU) består av 2 representanter fra foreldrerådet, 2 fra de ansatte og 2 representanter for eier. Barnehagens eier er representert ved styrer og en politisk valgt representant. Alle har stemmerett
SU skal være et rådgivende og kontaktskapende organ.

 

Navn Medlem/vara Funksjon Epost
Marit Nes Medlem Leder,foreldrerepresentant

Maritgjertrud81@gmail.com 

Mona Sletten Vara Foreldrerepresentant  
Anders Gundersen Medlem Foreldrerepresentant

gundersen.anders@hotmail.com 

Guro Larsson Vara Foreldrerepresentant  
Gunn Larsson Medlem Nestleder, ansattrepresentant gl@vis.kommune.no
Jane Weea Holberg Vara Ansattrepresentant jwh@vis.kommune.no
Line Hauge Medlem Ansattrepresentant lh@vis.kommune.no
Ann-Helen Øxseth Vara Ansattrepresentant aho@vis.kommune.no 
Sol Olastuen Medlem Eierrepresentant

sololastuen@gmail.com 

Elin Helgesen Vara Eierrepresentant elin-he@online.no 
Sølvi M Nilsen Medlem Sekretær, eierrepresentant smn@vis.kommune.no