Kvellomodellen

Tidlig innsats i barnehagen. Barnehagen skal gi et godt, tilpasset tilbud til alle barn i alderen 0-6 år. 

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 13.03.2017

Våler kommune har i kommuneplanen vedtatt et handlingsmål, der det er innført en metode for tidlig innsats for barn. Det handler om samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser med barnehagen som arena. I dette ligger også det å styrke det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen for å fremme god utvikling hos barn. Dette er i tråd med statlige føringer for kommunen.

 

Du finner statlig føringer for tidlig innsats og bedre koordinerte tjenester på kommunalt nivå på www.regjeringen.no

 

Modellen er utviklet av førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU, og benyttes i mange kommuner i Norge. Modellen, som blir omtalt som Kvello-modellen, innebærer at et tverrfaglig team observerer barna og barnehagen som system. Teamet kalles et observasjonskorps, og består bl.a. av representanter fra PPT, helsestasjon, barnevern, spesialpedagog og ergoterapeut evnt. fysioterapeut. På bakgrunn av observasjonene skal hjelpeapparatet drøfte hva et godt barnehagetilbud er for barnet, og eventuelt hvilke tiltak som bør settes i verk. Det skal alltid være til det beste for barnet og i samarbeid med foresatte.

 

Målet er å kvalitetssikre tilbudet til barna, og sikre et tett samarbeid mellom barnehage, foreldre og hjelpeapparatet. Barn som har behov for eller rett til tjenester utover det som barnehagen skal dekke, gis tilbud om dette. Alle tiltak, henvisninger eller utbedringer vil skje i samråd med den enkeltes foresatte.

 

«Tidlig innsats for barn og unge i Solør» har vært et interkommunalt prosjekt for de tre Solør kommunene Åsnes, Grue og Våler. Dette prosjektet er nå avsluttet, og Kvello-modellen er en fast del av årshjulet for barnehagene i Våler.

 

Takker du ja til barnehageplass i Våler kommune, takker du også ja til «Tidlig innsats» som metodikk i barnehagen.

 

Barn og foreldre skal ha et godt faglig tilbud både i barnehage og andre hjelpeinstanser. De ulike instanser jobber med å utvikle sin faglige kompetanse på barn og unge gjennom ulike tiltak.

 

 

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering