NAV Våler
Skip Navigation LinksVåler kommune > NAV Våler

Nav Våler

Sosialtjenesten ble en del av NAV 4. juni 2009.

 

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 28.06.2017

Målet med etableringen av NAV er fler i arbeid og aktivitet, færre på passive stønader, en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning der brukeren settes i fokus. I dette ligger også et utstrakt samarbeid mellom stat og kommune, riktig og målrettet bruk av virksomhetens virkemidler.  NAV forvalter et omfattende regelverk og har på den statlige siden har oppgaver knyttet til sykemeldte, arbeidsavklaringspenger og arbeidssøkere m.m. Arbeids- og velferdsforvaltningen forvalter et knippe av lover og virkemidler i dette arbeidet.

 

Sosialtjenesten i NAV skal bidra til å fremme økonomisk og sosial trygghet, økt likeverd og bedre levekårene for vanskeligstilte. Videre skal sosialtjenesten bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, samt fremme overgang til arbeid og bidra til sosial inkludering og aktivitet. Det framgår av bestemmelsen i sosialtjenesteloven at utsatte barn og unge og deres familier skal ha et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Dette innebærer et nært samarbeid med kommunale og statlige instanser på tvers av virksomheter og fagfelt.

 

Følgende kommunale tjener ivaretas av NAV:
 

 • Økonomisk sosialhjelp
 • Kvalifiseringsprogrammet
 • Midlertidig bolig
 • Husbankens bostøtteordning og Husbankens ordning med midler til viderefordeling: boligtilskudd og Startlån.
 • Råd og veiledning, blant annet gjeldsrådgivning
 • Flyktningetjenesten

For utfyllende informasjon, se "Sosiale tjenester i Nav-kontoret"
 

Opplysning, råd og veiledning

 

Lovgrunnlag:

 • Lov om sosiale tjenester
 • Forvaltningsloven
 • Gjeldsordningsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Forskrift om Husbanken gitt i medhold av lov om sosiale tjenester

 

Telefontid 5555 3333 kl 08.00 – kl 15.30

 

Åpent for drop-in  mandag/torsdag og fredag fra kl 10.00 til  kl 14.00.

Åpent for timeavtaler mandag til fredag fra kl 08.00 til kr 15.00.

-----------------

NB!: I forbindelse med sommerferieavviklingen i perioden 3. juli tom 11. august,  reduserer NAV Våler  åpningstidene for drop- inn slik:

mandag, torsdag og fredag fra kl. 11.00 til kl 14.00.

Åpnet for avtaler alle dager fra klokka 08.00 til 15.30. Vi er tilgjengelig på telefonnummer 55 55 33 33 og NAV.no.

------------------

 

Hjemmeside www.nav.no.
 

Kontaktinformasjon NAV Våler:

Besøksadresse Vålgutua 202, 2436 Våler
E-post: nav.kontaktsenter@nav.no.
Telefon NAV kontaktsenter 55 55 33 33. Telefontid 08.00-15.30

Marianne Gjerdrum

Marianne Gjerdrum

Leder // NAV Våler Hedmark

 

Relaterte ressurser

Artikkel med kontaktperson (1)

Våler kommune

 • Telefon: 62 42 40 00
 • Webredaktør:
  Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 116 117
Vakt vei, vann og avløp 48 99 99 48 
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
Veterinærvakta Solør 47 48 99 66
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
Login for redigering