Innspill til endring av toppfinansieringstilskudd - må også gjelde kommuner med over 3200 innbyggere

Våler er en av kommunene med over 3200 innbyggere som er sterkest belastet med hensyn til ressurskrevende tjenester.

Vi må derfor sette søkelys på denne saken for å vise hvor urettferdig denne ordningen slår ut for enkelte kommuner.

På vegne av våre 13 kommuner i hele landet ønsker vi med dette å komme med et konkret forslag til styrking av statlig finansiering av utgifter til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester.

Stadige innstramminger de siste årene av toppfinansieringstilskuddet har vært utfordrende for kommunene å håndtere økonomisk. Ordningen gjelder våre sykeste innbyggere og krever mye av kommunene i form av både ressurser og kompetanse. Det er stort rom for generelle forbedring av ordningen både i form av reversering av kutt, ta bort grensen på 67 år mv. Vi konstaterer derfor med tilfredshet punktet fra Hurdalsplattformen om at toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester skal gjennomgås og forbedres for å sikre en bærekraftig utvikling av ordningen. Vi er også glade for at de nye foreslåtte innstramningene fra Solberg-regjeringen blir reversert med framlagte tilleggsproposisjon.

I Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er avsatt 55 mill. kroner som tilleggskompensasjon (til toppfinansieringstilskuddet) for kommuner under 3.200 innbyggere med særlig høye utgifter per innbygger til ressurskrevende tjenester. Det er bra, men det er  

til stor frustrasjon at kommuner med over 3.200 innbyggere som også har ekstremt høy egenfinansiering av slike utgifter, faller utenfor denne tilleggskompensasjonen.  

Vi finner det rimelig at tilleggskompensasjonen til toppfinansieringstilskuddet for ressurskrevende tjenester under kap. 575 også skal gjelde for aktuelle kommuner med innbyggertall over 3.200 innbyggere

Beregninger som vi har fått Telemarksforsking til å utføre, viser tilleggskompensasjon for disse 13 kommunene ved at «innbyggertaket» tas vekk: Senja, Vefsn, Hammerfest, Nærøysund, Sør-Odal, Eidskog, Vadsø, Årdal, Gol, Åmot, Våler (i Innlandet), Bremanger og Nesbyen. Beregningene er gjort med grunnlag i utbetalingen av toppfinansieringstilskuddet i år for kommunenes utgifter i 2020.

Vi ber konkret om at kommuner utover 3.200 innbyggere med høye utgifter til ressurskrevende tjenester per innbygger, i første omgang må få kompensert 40 % av utgiftene over terskelverdien per innbygger.

Det er halvparten av kompensasjonen som aktuelle kommuner under 3.200 kommuner får kompensert for utgiftene over den samme terskelverdien. Merutgiftene og dermed bevilgningsbehovet over statsbudsjettet har Telemarksforsking da beregnet til 48 mill. kroner. Det mener vi er en svært forsiktig bevilgningsøkning, og langt mindre enn de generelle løftene ordningen har sårt behov for - samtidig som midlene ville gått til de kommunene som har den høyeste egenfinansieringen av utgifter til ressurskrevende tjenester.

 

Her er et sammendrag fra beregningene (med sum altså 48 mill. kroner):

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. 575, post 61 Tilleggskompensasjon bes derfor satt til 103 mill. kroner – dvs. styrkes med 48 mill. kroner.

 

 

 

Med vennlig hilsen

Kamilla Thue, ordfører i Eidskog Kommune
Terje Wikstrøm, ordfører i Hammerfest kommune
Wenche Pedersen, ordfører i Vadsø kommune
Knut Hvithammer, ordfører i Sør-Odal kommune
May-Liss Sæterdalen, ordfører i Våler kommune
Tom-Rune Elisesussen, ordfører i Senja kommune
Amund Hellesø, ordfører i Nærøysund kommune
Anne Kristin Førde, ordfører i Bremanger kommune
Ole Erik Hørstad, ordfører i Åmot kommune
Hilmar Høl, ordfører i Årdal kommune
Berit Hundåla, ordfører i Vefsn
Heidi Granli, ordfører i Gol kommune
Tore Haraldset, ordfører i Nesbyen kommune