Økonomiavdelingen

Våler kommune har et årlig budsjett på i overkant av 300 millioner kroner. Dette er midler som kommer i form av skatt, overføringer fra staten, ulike prosjektmidler, samt brukerbetalinger. Våler kommune har en god og oversiktlig økonomi og nyter godt av et variert næringsliv og arbeidsplasser innenfor både landbruk, industri og tjenestesektoren.

De fleste midlene som Våler disponerer går til å finansiere lovpålagte tjenester. Dette er alt fra vedlikehold av veg og avløp, skole og helsestasjon til NAV-tjenester og pleiehjem. Noen tjenester blir dekket i sin helhet av staten eller kommunen, mens de fleste utgiftene er et spleiselag mellom bruker og kommune -dette i form av en egenandel. Vann og avløp er et eksempel på en tjeneste som skal finansieres i sin helhet av bruker, enkelte NAV-tjenester er et spleiselag mellom bruker og kommune, mens skole skal dekkes av kommunen og er gratis for elevene.

En kommune som Våler har et ganske komplisert og bredt tjenesteytingsperspektiv, økonomistyring er dermed spennende og utfordrende, og veldig viktig.

Økonomikontoret i Våler kommune har ansvar for utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og årsberetning i tillegg til skatt. Regnskap og lønn føres også for kirkelig fellesråd.

Kontoret er en viktig brikke for at rådmannen og politikerne har god oversikt over økonomien i kommunen og kan ta avgjørelser på riktig grunnlag.

Ansatte ved avdelingen