Rådmann

Rådmannen er den øverste administrative leder i kommunen. Lederne for de enkelte kommunale virksomhetene rapporterer direkte til rådmannen. Rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunaldirektør under ansettelse.
Fungerende:: Asgeir Rustad, telefon 62424016/95052270 mail: ar@vis.kommune.no