Kreftkoordinatorstilling til Åsnes og Våler kommune

Vi har gleden av å meddele at våre kommuner har fått innvilget 50 % stilling for kreftkoordinator i  2014.

Våler og Åsnes har samarbeidet om å få på plass en kreftkoordinator for begge kommunene og vi fikk de omsøkte midlene til en 50 % stilling fra Kreftforeningen.

Målet er at; Kreftkoordinatoren skal bidra til noe kvalitativt nytt i kommunen.

 

De viktigste oppgavene er:

  • Være synlig og tilgjengelig overfor kreftpasienter og pårørende
  • Å ha oversikt over relevante tilbud og tjenester og gi informasjon, råd og veiledning knyttet til alle faser av et sykdomsforløp. Dette inkluderer tjenestetilbud utover helsetjenesten, som for eksempel NAV, barnehager og skoler. Dette forutsetter at kreftkoordinator etablerer samarbeid med andre aktører i kommunen/ev. interkommunalt, samt spesialisthelsetjenesten
  • Ha oversikt over aktuelle frivillige tilbud og andre ikke-kommunale tilbud, samt samarbeide med pasientforeninger og likemenn
  • Kreftkoordinatoren skal ha et overordnet blikk og være et kontaktpunkt og en igangsetter, og bidrar til å skape hensiktsmessige rammer og kontinuitet.

 

 

Kreftforeningens bidrag dekker:

75% av lønnskostnadene til  en person i 50% stilling, inkludert sosiale kostnader med

inntil 35% av brutto lønn (sosiale kostnader omfatter arbeidsgiveravgift, arbeidsgivers andel av pensjonskostnader og feriepenger).

 

Kreftkoordinator i Åsnes og Våler vil være tilknyttet ”Tildelerenheten” i Åsnes og det påregnes at stillingen besettes fra januar 2014. Stillingsannonsen ligger på Åsnes kommune sin hjemmeside.