Skip Navigation LinksVåler kommune

Økonomisk sosialhjelp

Formålet med økonomisk stønad

Den som ikke kan sørge for sitt eget livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven § 5-1 .
Stønaden skal sikre at alle har tilstrekkelige midler til livsopphold og skal ta sikte på å gjøre søkeren selvhjulpen.

Alle som oppholder seg i Våler kommune og har fylt 18 år, kan i utgangspunktet få tjenesten.

Utmåling av stønaden/stønadsformer
Økonomisk sosialhjelp er en skjønnsmessig ytelse. Dette innebærer at sosialtjenesten har rett og plikt til å utøve skjønn, både når det skal ytes stønad og ved utmåling av ytelsen. Den økonomisk stønaden er en subsidiær ytelse – det betyr at alle andre muligheter for forsørgelse skal være fullt utnyttet før det ytes økonomisk stønad.
· Det er utarbeidet statlige veiledende retningslinjer for utmåling av stønad etter sosialtjensteloven §5-1. Kommunene står likevel fritt til å fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Stønaden kan gis som bidrag, lån eller garanti.
· Stønaden skal sikre søkeren et forsvarlig livsopphold. Samtidig skal stønadsnivået ikke være slik at mottakeren ikke motiveres til å skaffe seg arbeid, delta i arbeidsmarkedstiltak eller på annen måte hindrer vedkommende i å ta ansvar for egen situasjon.
· Det skal legges særlig vekt på barn i familien.

Sosialhjelpsnormer
Kommunestyret har vedtatt veiledende sosialhjelpsnormer som angir hvor mye ulike familietyper bør ha til disposisjon til livsopphold i måneden.
Livsoppholdsbegrepet dekker følgende kjerneområder:

· mat og drikke
· klær og sko
· husholdningsartikler, frisør, hygiene m.m.
· TV-lisens, avis og telefon
· Reiseutgifter, fritidsaktiviteter og fritidsutstyr for barn
· Vanlige utgifter til lege, medisiner og behandling foreskrevet av lege
· Konserverende (vanlig ) tannbehandling

I tillegg kommer boutgifter slik som husleie, boliglån, forsikringer, strøm, kommunale avgifter m.m.

Det kan ytes stønad til spesielle utgifter utover det som kommer inn under kjerneområdet i livsoppholdsbegrepet .

Bruk av vilkår
§5-3 i sosialtjenesteloven gir kommunen adgang til å stille vilkår ved tildeling av økonomisk stønad. Dersom det benyttes vilkår, skal det gå uttrykkelig fram av vedtaket at det stilles vilkår, og hva vilkåret går ut på. Bruk av vilkår må ses i sammenheng med formålet om hjelp til selvhjelp og bør bidra til å gjøre stønadsmottakeren i stand til å sørge for livsopphold på annen måte enn ved økonomisk stønad.

Eksempler på vilkår:
· Vilkår om å være tilmeldt aetat eller ta imot tilvist arbeid
· Vilkår om å delta i kvalifiserings- eller kompetansegivende tiltak
· Vilkår om arbeidsplikt
· Vilkår om å bytte til rimeligere bolig
· Vilkår om å disponere stønad på bestemte måter
· Vilkår om å legge fram ulik dokumentasjon, for eksempel gyldig kvittering for betalte utgifter, husleiekontrakt, legeerklæring, søknad om arbeid, trygdeytelser m.m.
· Vilkår om å inngå forhandlinger med fordringshavere for å oppnå gunstigere nedbetalingsordninger
· Vilkår om å utvide løpetid på lån m.m.

Spesielt om nødhjelp/øyeblikkelig hjelp
Sosialtjenesten kan yte nødhjelp (bidrag/lån) dersom det har oppstått en akutt og uforutsett situasjon, for eksempel vold, mishandling, ulykke og brann, eller situasjoner hvor barn er skadelidende. Det ytes normalt ikke nødhjelp til vanlige og forutsigbare utgifter. Dette bør det søkes om i god tid, dersom du forstår at du ikke kan klare utgiftene. Sosialtjenesten vurderer hvorvidt det er behov for øyeblikkelig hjelp/nødhjelp fortløpende.

Søknad og saksbehandling
Søknad om økonomisk stønad fremmes på eget søknadsskjema som fås på sosialavdelingen.
Alle opplysninger vedrørende økonomiske forhold skal være fylt ut og dokumentasjon som bekrefter opplysningene skal følge søknaden. Søknader behandles i ukentlige klientmøter.

· Svar på søknaden med nødvendig dokumentasjon, skal foreligge innen 3 uker. Hvis søknaden ikke kan behandles innen denne fristen, skal du få beskjed om dette innen 2 uker etter at søknaden er mottatt. Det skal angis når søknaden kan forventes å være ferdig behandlet og hvorfor det vil ta tid å behandle den.
· Alle søknader besvares med et skriftlig vedtak. Det skal framgå av vedtaket hva saken gjelder og hvilken avgjørelse som er truffet.

Dette forventer vi av brukeren
· Det forventes at du fyller ut fullstendige søknadsskjema og gir oss tilgang til nødvendig dokumentasjon
· At du er aktiv og holder avtaler
· Gir beskjed når du ikke kan møte til fastsatte avtaler

Følgende dokumentasjon må foreligge ved den første søknaden:
· Kopi av lønnsinntekt de siste tre måneder
· Kopi av trygdeytelser de siste tre måneder
· Kopi av barnebidragets størrelse
· Kopi av eventuelle andre inntekter som studielån, leieinntekter og lignende.
· Opplysninger om innskudd i spareinstitusjoner
· Ligningsattest
· Kontoutskrift for de siste tre månedene

Utgifter
· Kopi av gjeldsbrev knyttet til boliglån
· Opplysninger om øvrige lån og kreditordninger
· Kvittering på betatt husleie og strøm
· Husleiekontrakt
· Opplysninger om eventuelle andre månedlige kvartalsvise boutgifter
· Utgifter til lege, medisiner, fysioterapi ol

Personvern
Alle ansatte i sosialtjenesten har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13-13e og Lov om sosiale tjenester § 8-8. Det betyr blant annet at vi ikke kan opplyse noen om at du er klient eller mottaker av sosialhjelp. Vi kan heller ikke gi opplysninger om personlige forhold til utenforstående uten samtykke.

Innhenting av opplysninger skal så langt som mulig gjøres i samarbeid med den enkelte.

Klageadgang
Alle vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Hedmark. Klagefrist er 3 uker etter du mottok vedtaket. Klagen skal være skriftlig og sin noe om hva det klages over, og hvorfor. Du kan også klage hvis du synes at du får dårlig behandling av sosialtjenesten. Dersom du ønsker det, kan sosialtjenesten være behjelpelig med å utforme klagen. Klagen sendes sosialtjenesten som vurderer saken på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes oversendes saken til Fylkesmannen for behandling. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Lovgrunnlag
Lov om sosiale tjenester §§§§ 5-1, 5-2 , 5-3 og 8-8
Forvaltningsloven §§ 13-13e
Sos - link økonomisk sosialhjelp
Link til ytterligere informasjon
Sosialtjenesteloven
Kontaktinformasjon NAV Våler
Kontaktinformasjon NAV Våler
BesøksadresseGamlebanken, 2436 Våler i Solør
Postadresse2436 Våler i Solør
Telefon55 55 33 33
Telefaks62 02 39 31
ÅpningstiderMandag, tirsdag, onsdag og fredag 09:00 - 14:30
Torsdag 10:00 - 14:30

Våler kommune

  • Telefon: 62 42 40 00
  • Webredaktør:
    Finn David Nilsen

Viktige telefonnummer

Omsorgssenteret (VOS): 62 42 41 00
Tannlegevakt: 62 41 15 00
Legevakt: 62 42 09 00
Teknisk vakt 62 43 32 20
Hjemmetjenesten: 62 42 41 50
Jordmor: 62 42 41 81
BRANN: 110
AMBULANSE: 113
POLITI: 112
 
 
 
Våler kommune      E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no      Tlf. sentralbord: 62 42 40 00
padlock